Pismo staroniemieckie - praktyczny warsztat z odczytywania

Warsztaty są przeznaczone dla tłumaczy języka niemieckiego mających trudności z odczytywaniem dokumentów sporządzonych pismem niemieckim (neogotyckim). W pierwszej części, przedstawione zostaną informacje ogólne dotyczące pisma staroniemieckiego: etapy jego rozwoju, różnice w alfabetach z XVIII, XIX i XX wieku. Druga część, praktyczna, będzie poświęcona ćwiczeniom w odczytywaniu różnego rodzaju tekstów. Główny nacisk zostanie położony na używaną w XIX i XX wieku kurrentę. Omówione zostaną teksty o różnym stopniu trudności, takie jak listy, świadectwa, akty chrztu, testamenty, dokumenty USC, księgi wieczyste, protokoły sądowe i inne. Uwaga uczestników zostanie zwrócona na różne, często mylące, sposoby zapisu niektórych liter, nietypowe ich połączenia, skróty, standardowe sformułowania używane w starych dokumentach. 

 

Warsztaty mają charakter wprowadzający, od uczestników nie jest wymagana wcześniejsza znajomość pisma neogotyckiego.

Podstawą pracy na zajęciach są autentyczne dokumenty z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

Warsztaty obejmują 5 spotkań online po 90 minut.

 

Cena: 450 zł

Zapisy: biuro@deutschplus.pl